[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากรหัสเรื่องหรือชื่อเรื่อง
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 211 - 240 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254
รหัสเรื่อง ชื่อเรื่อง
42135 โครงการจ้างเหมาเพาะธุ์กล้ายางพารา
41101 โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
45422 โครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
54231 โครงการถนนสายวัฒนธรรม
54169 โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน)
41013 โครงการธนาคารประชาชน
52309 โครงการบ้านธนารักษ์
32107 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
22022 โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
53111 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
42503 โครงการฝายราษีไศล
42702 โครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ (1 เมษายน 2544 - 31 มีนาคม 2547) โครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน (1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2553)
53211 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและคนจนในเมือง
45421 โครงการพัฒนาบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในส่วนภูมิภาคและโครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่
44109 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
42511 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง
44118 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่/ชุมชน (SML)
53162 โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
43114 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould and Die Industry Development Project)
46104 โครงการพัฒนาเกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียง
61170 โครงการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ)
45124 โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โครงการรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง)
45105 โครงการระบบรถไฟโดยสารความเร็วสูง
42223 โครงการรับจำนำข้าว ปี 2544/2545
43108 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Megaprojects)
12321 โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
53134 โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชาชนชาวไทย (30 บาท รักษาทุกโรค)
45161 โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Landbridge)
42222 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว
46103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay)
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 211 - 240 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]