[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากรหัสเรื่องหรือชื่อเรื่อง
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 1 - 30 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254
รหัสเรื่อง ชื่อเรื่อง
32206 กรอบการเจรจาตกลงการค้าเสรีของไทยภายใต้การเจรจาอาเซียนกับสหภาพยุโรปและกับประเทศนอกกลุ่ม (จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และเกาหลี)
22026 กรอบอัตรากำลังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
22027 กรอบอัตรากำลังพลสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12193 กระบวนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
43109 กรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City)
41018 กองทุนหมุนเวียน
52202 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)
12080 การขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
40003 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงปี 2549 - ปี 2550
51603 การควบคุมการนำเข้าและการขนส่งสารเคมีและสินค้าอันตราย
53138 การควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม
54199 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission)
52138 การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
44107 การค้าต่างตอบแทน
54164 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
42134 การจัดตั้งบริษัทมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารจำกัด
45110 การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และการดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
54170 การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
12020 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
22605 การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2551
22301 การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM CARD)
51002 การจัดระเบียบสังคม
51440 การจัดระเบียบหอพัก
12203 การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22038 การจัดหาทุนสำหรับกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสภาพการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22032 การจัดหารถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
54173 การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
42408 การจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โครงการต่าง ๆ
22031 การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12107 การจ้างที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาของทางราชการ
หน้าแสดงผล: ถัดไป หน้าสุดท้าย
ผลลัพธ์ 1 - 30 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]