[ English Site ]         หน้าแรก
         เทคนิคการสืบค้น
           มติคณะรัฐมนตรี
           พร้อมตัวอย่าง
         ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
           (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)
         สถิติเข้าเยี่ยมชม
         สถิติเข้าเยี่ยมชม รายเดือน
         การติดตั้งโปรแกรมดูภาพ
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

ค้นหาจากรหัสเรื่องหรือชื่อเรื่อง
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
ผลลัพธ์ 241 - 254 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254
รหัสเรื่อง ชื่อเรื่อง
52203 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
42131 โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย
47221 โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนำรายได้คืนสู่สังคม
41023 โครงการอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
54161 โครงการอาหารกลางวัน
54162 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
42509 โครงการเขื่อนแควน้อย
46106 โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่
51635 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
45125 โครงข่ายทางรถไฟสายเอเชีย
41020 โทรศัพท์เคลื่อนที่
40001 โลจิสติกส์ (Logstics)
51625 ไฟป่า
42411 ไม้ยูคาลิปตัส
หน้าแสดงผล: หน้าแรก ก่อนหน้า
ผลลัพธ์ 241 - 254 ของผลลัพธ์แสดงทั้งหมด 254

 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
     
จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
 
"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่
"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : [email protected]